ایجاد تسهیلات جدید برای کالاهای صادراتی در گمرک

ایجاد تسهیلات جدید برای کالاهای صادراتی در گمرک

گمرک ایران تسهیلات جد‌یدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرد .

بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدأ (داخلی) نیست .

در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی ، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری ، ثبت اطلاعات حامل ، ثبت توزین ، ثبت بیجک ، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند .

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد) تعیین شود ، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمپ در گمرک مبدأ (داخلی) نیست .

در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد . سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی ، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری ، ثبت اطلاعات حامل ، ثبت توزین ، ثبت بیجک ، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند ، در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود .

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح سه (قرمز) تعیین شود ، اگر واحد بازرگانی و غیرتولیدی باشد ، ابتدا توسط کارشناس مربوطه ، نوع حمل از ارزیابی در محل به حمل یکسره یا قبض انبار (کالاهای تعریف شده طی بخشنامه مربوطه) تغییر داده شود و موضوع طی اعلام نظر به صاحب کالا ارسال شود . سپس صاحب کالا نسبت به ثبت اطلاعات حامل و اطلاعات وزن در پنجره واحد تجارت اقدام و مابقی مراحل شامل ارزیابی و ثبت نظر ارزیابی ، الصاق پلمب ، باسکول ، بیجک ، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی، توسط گمرک صورت می‌گیرد . اما اگر واحد تولیدی باشد، نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدأ (داخلی) نمی‌باشد . بعد از مراحل ارزیابی و ثبت نظر ، الصاق پلمب و ثبت شماره پلمب در اعلام نظر در سامانه جامع ، مراحل بعدی شامل ثبت صدور مجوز بارگیری (با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها) ، ثبت اطلاعات حامل ، ثبت توزین ، ثبت بیجک توسط صاحب کالا در کارتابل مربوطه و تا زمان سیستمی شدن ثبت شماره پلمب در پنجره واحد تجارت فرامرزی ، مراحل درب خروج و بیجک بین در سامانه جامع گمرکی ، توسط گمرک صورت می‌پذیرد .

بخشنامه گمرک در خصوص ارائه تسهیلات جدید به کالاهای صادراتی را در فایل ضمیمه می توانید دانلود نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.