گواهی نامه های بین المللی

عضویت در مجامع داخلی و بین المللی

IRU

EORI CODE

ICC

ASYCUDE WORLD

عضویت در انجمن حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا